Kvalitet, Miljö & Arbetsmiljö

Kvalitet

’Rätt direkt’ är ledordet i vår kvalitetspolicy och representerar att vi vill åstadkomma mesta möjliga kundvärde genom hög kvalitet och effektivitet. Vi ser det som oerhört viktigt att processer och metoder är definierade och kända inom vår organisation samt att de kommuniceras till de intressenter som har behov av att känna till dem. Ulinco är certifierat enligt ISO 9001 sedan 1994.

Miljö

Vi arbetar med miljöområdet,  tillsammans med kvalitet, som en integrerade delar i vårt verksamhetssystem. Vårt system syftar till att styra alla våra processer så att vi skapar största möjliga kundnytta till minsta möjliga miljöpåverkan. Ulinco är certifierat enligt ISO 14001 sedan 1999.

Arbetsmiljö

Vi arbetar aktivt med att minimera riskerna för arbetsskador, olycksfall och tillbud samt arbetar med aktiviteter som främjar medarbetarnas hälsa, arbetsglädje och effektivitet. Vi ska minst uppfylla den arbetsmiljölagstiftning som vi omfattas av och strävar efter att hela tiden förbättra vår arbetsmiljö såväl organisatoriskt och socialt som fysiskt. Vi uppfyller kraven i standarden OHSAS 18001, ledningssystem för arbetsmiljö, vilken vi även certifierar oss enligt under 2016.

Ladda ner certifikat samt kvalitets- och miljöpolicy här – “Policies och certifikat“.